Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją

Projekt w ciągu 2 lat realizacji zakłada wsparcie procesów edukacyjnych 48 uczniów (22 kobiet i 26 mężczyzn) uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 22 w Katowicach i ma na celu poprawę efektywności kształcenia i wzrost kompetencji uczniów/uczennic, a także podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły.

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie 5 rodzajów zajęć umożliwiających rozwój kompetencji i umiejętności społecznych uczniów zdolnych klas IV-VIII, obejmujących zajęcia informatyczne, kreatywne, matematyczne, językowe, przyrodnicze, zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć oraz wsparcie szkoleniowe dla 20 nauczycieli pracujących w szkole, a także objęcie wsparciem 10 rodziców, z którymi przewidziano regularną i stałą współpracę. Zakres potrzeb wynika z przeprowadzonej analizy sytuacji szkoły.

Okres realizacji projektu: III kwartał 2018 – III kwartał 2020 r.
Wartość projektu/dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 157.413,96 zł.
Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 141 672,56 zł (w tym wsparcie finansowe EFS: 85%, budżet państwa: 5%).
Wkład własny miasta Katowice wynosi 10% całkowitej wartości projektu.

W ramach projektu odbyły się również wycieczki:

Chęciny (2018)

Moszna (2019)

Wrocław (2019)

Żarki (2020)