Historia szkoły

Nasza szkoła została wybudowana w 1903 roku na polu Anieli Langner i Wiktora Baranka, jako trzecia szkoła na Załężu. Pierwszym kierownikiem był Niemiec Alojzy Kneifel. Powstała w środowisku o bogatych tradycjach patriotycznych. Uczęszczały do niej dzieci głównie z rodzin górniczych, a lekcje prowadzone były w języku niemieckim. Ponieważ uczniowie mieli problemy z tym językiem, zorganizowano dodatkowe zajęcia, na których czwarto, piąto i szóstoklasiści uczyli się czytać po niemiecku.

W 1910 r. została zbudowana sala gimnastyczna, którą zaprojektowali architekci – bracia Zillmannowie z Charlottenburga, twórcy m.in. kościoła parafialnego św. Anny w Nikiszowcu. W okresie I wojny światowej sala służyła jako szpital dla rannych żołnierzy. Kiedy w roku 1919 lud śląski rozpoczął zbrojną walkę z Niemcami o przyłączenie Śląska do Polski, sala gimnastyczna stała się miejscem postoju załęskiego oddziału powstańczego. Od 28 września 1920 r. dzieci mogły się tu uczyć języka polskiego dwa razy w tygodniu. Dwa lata później, w 1922 r. szkole nadano już imię poety polskiego – Juliusza Słowackiego. Choć kierownikiem szkoły do roku 1924 był Niemiec, Konrad Baron, grono pedagogiczne składało się z Polaków.

W roku szkolnym 1926/27 założono ogród szkolny z mnóstwem kwiatów (obecnie duży plac zabaw). Na terenie szkoły działały już wtedy liczne koła zainteresowań, m.in.: Koło Literackie pod kierunkiem p. Czechównej oraz Koło Sportowe „Sokół” prowadzone przez p. Matyldę Osadnik. Szkoła liczyła wtedy 16 oddziałów: 12 polskich, 2 niemieckie, 1 oddział przedszkolny i 1 nauki gospodarstwa domowego. 1 września 1932 r. placówka koedukacyjna została przekształcona w żeńską. Aktywną działalność prowadziła drużyna harcerska im. B. Chrobrego.

W czasie okupacji lekcje prowadzone były znowu w języku niemieckim. Szkoła otrzymała nazwę Volkschule 22 Kattowitz. Od 28 stycznia 1946 roku otoczyła ją opieką Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych „Moj”. W czerwcu tego roku założono bibliotekę szkolną. Na półkach znalazły się 302 książki ofiarowane przez nauczycieli, dzieci i Związek Restauratorów.

W roku szkolnym 1949/50 szkoła należała do przodujących placówek na terenie Katowic. Trzy lata później powstało Koło Dramatyczne, składające się z sekcji recytatorskiej, tanecznej i śpiewaczej. Koło te prowadziła p. Mirosława Kalińska, dzięki której przygotowano liczne przedstawienia teatralne np.: „Dwie Marysie” oraz „Jaś i Małgosia”. Adaptacja teatralna tej baśni braci Grimm została wystawiona nawet w teatrze im. S. Wyspiańskiego w Katowicach.

W 1960 roku powstały pracownie fizyczno – chemiczna i prac ręcznych, gabinet dentystyczny, a budynek wymalowano dzięki pomocy KWK „Kleofas”. 3 czerwca 1964 r. otwarto pracownię zajęć praktyczno-technicznych oraz urządzono boiska do piłki ręcznej i koszykowej.

Niezwykle ważna w historii placówki jest data 28 stycznia 1967 r. To właśnie wtedy stała się pierwszą szkołą w Katowicach, której przyznano sztandar.

W 1972 r. rozwiązano Szkołę Podstawową nr 21, a jej uczniowie i nauczyciele przeszli do Szkoły Podstawowej nr 22. Decyzja ta została podjęta z powodu stale malejącej liczby uczniów w obu placówkach.

W roku szkolnym 1975/76 wprowadzono Kodeks Ucznia. Kolejne lata przyniosły liczne osiągnięcia w zawodach i konkursach. Prężnie działał Szkolny Klub Sportowy „Koliber” oraz Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny.

W roku 1990 rozpoczęto starania o przywrócenie dawnego imienia szkoły. 31 sierpnia 1990 r. Kuratorium Oświaty w Katowicach anulowało, na prośbę szkoły, nadane jej w 1962 r. imię Anastazego Kowalczyka. Pierwszego września 1992 roku szkoła została przejęta przez miasto Katowice i stała się szkołą miejską. Wkrótce później rada pedagogiczna wystąpiła o przywrócenie szkole imienia Juliusza Słowackiego. Akt ten dokonał się w 1993 roku uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27 września 1993 r. Trzeciego grudnia tego samego roku zatwierdzono pierwszy statut w historii szkoły.

Rok szkolny 1998/99 to początek reformy w polskim szkolnictwie. Rozpoczął się nowy okres w historii placówki. W tym czasie ośmioletnia dotąd szkoła stała się sześcioletnią. Od 1 września 1999 r. ubywają 4 oddziały. Od tej pory liczba uczniów w szkole ustala się na stałym poziomie – około 270.

Szkoła XXI wieku

W okresie od 2001 do 2003 r. wiele się zmieniło: wyremontowano dach szkoły, odmalowano bibliotekę z czytelnią, pokój nauczycielski, kuchnię z jadalnią, powstała sala komputerowa. Własnymi siłami stworzyliśmy szatnię, wyremontowaliśmy schody w budynku sali gimnastycznej, zmodernizowaliśmy sekretariat oraz gabinety dyrektora i wicedyrektora szkoły.

Wprowadziliśmy hymn szkolny „Dokąd biegniesz”, kącik patrona, powstała galeria wyróżniających się absolwentów, strona internetowa szkoły, opracowaliśmy folder szkolny, wydaliśmy także „Śpiewnik barbórkowy” i „Śpiewnik piosenki rajdowej”.

Od roku szkolnego 2001/2002, dzięki naszemu organowi prowadzącemu, realizujemy program profilaktyczny, w ramach którego organizujemy pomoc w nauce, uczymy aktywnego spędzania wolnego czasu, odwiedzamy sale teatralne, wyjeżdżamy na wycieczki. Duży nacisk kładziemy na zajęcia sportowe. Prowadzone są działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów, uwzględniające indywidualizację procesu nauczania. Uczniowie z trudnościami edukacyjnymi objęci są specjalistyczną opieką, np.: pedagoga szkolnego, logopedy oraz współpracującej ze szkołą poradni pedagogiczno-psychologicznej.

Za jedno z najważniejszych zadań szkoły uznaliśmy wspieranie imprez podtrzymujących tradycje i tożsamość szkoły, wspieranie imprez sportowych i zajęć dodatkowych oraz motywowanie uczniów do pracy. Tradycją stały się począwszy od 2001r. coroczne obchody Dnia Górnika, w której biorą udział górnicy, ich rodziny oraz wszyscy zainteresowani goście.

Od 2003r. szkoła jest w programie Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Posiadamy Certyfikat II stopnia, a w grudniu 2014 r. zostaliśmy włączeni do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i Europejskiego Programu Szkoły dla Zdrowia w Europie. Realizujemy standardy szkoły promującej zdrowie, podejmujemy systemowe działania na rzecz zdrowia całej społeczności szkolnej, swoją pracę poddajemy rzetelnej autoewaluacji, a swoimi doświadczeniami dzielimy się z innymi.

Szkoła brała także udział w projekcie „ETOR – jak uczymy się czytać w Europie” w ramach programu Socrates Comenius. W latach 2019-2020 wspólnie z Miastem Katowice realizowaliśmy projekt ”Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją” dofinansowany z Funduszy Europejskich, którego celem była poprawa efektywności kształcenia i wzrost kompetencji kluczowych uzdolnionych uczennic i uczniów z SP 22.

Dzięki zaangażowaniu i integracji społeczności lokalnej, a przede wszystkim rodzicom możliwe staje się realizowanie wielu działań. Znacznie pogłębiła się współpraca z nimi dotycząca istotnych spraw wychowawczych i edukacyjnych ich dzieci.

Nasi uczniowie walczą o tytuł: „Najlepszy z najlepszych”. Co miesiąc przyznawany jest też tytuł: „Uczeń miesiąca”, zaś klasy biorą udział w rywalizacji o tytuł: „Klasy z klasą”.

1 października 2008r. miało miejsce ważne dla naszej szkoły wydarzenie – uroczyste otwarcie kompleksu sportowo-rekreacyjnego, który dzięki władzom miasta powstał przy naszej szkole. Wzbogaciliśmy się o dwa boiska, bieżnie oraz plac zabaw.

Współpracujemy ze świetlicą socjoterapeutyczną „Dom Aniołów Stróżów”, strażą miejską, policją, strażą pożarną, placówkami oświatowymi mającymi swą siedzibę na terenie Załęża.

W ostatnich latach znacznie rozszerzyła się baza dydaktyczna szkoły. Wszystkie działania mające na celu unowocześnienie wyposażenia szkoły w widoczny sposób wpłynęły na poprawę jakości placówki. 23 października 2012 r. w ramach rządowego programu MEN „Radosna Szkoła” powstała sala zabaw oraz plac zabaw dla dzieci najmłodszych. Udało się także wyposażyć salę multimedialną oraz klasopracownie w nowoczesny sprzęt komputerowy.

Czas w szkole odmierza się w specyficzny sposób – to kolejne miesiące, ferie, wakacje, rok szkolny. W ten cykl wpisują się wydarzenia codzienne i te nadzwyczajne. Takimi nadzwyczajnymi wydarzeniami są kolejne jubileusze szkoły, które są okazją do zbierania informacji o szkole i jej dorobku.

Pierwsze spotkanie po latach odbyło się z okazji 85-lecia szkoły w 1988 r. W 2003 r. obchodziliśmy 100-lecie szkoły połączone z otwarciem nowej kotłowni gazowej i remontem przyziemia w części południowej.

4 kwietnia 20014 w dniu urodzin patrona szkoły Juliusza Słowackiego świętowaliśmy jubileusz 110-lecia powstania szkoły. Było to spotkanie znamienitych gości, byłych dyrektorów i nauczycieli oraz społeczności szkolnej i załęskiej.

W 115. rocznicę powstania szkoły i 170. rocznicę śmierci Juliusza Słowackiego, 4 kwietnia 2019 r. odbyła się ważna uroczystość nadania szkole nowego sztandaru, ufundowanego przez włodarzy Miasta Katowice, a patronat nad tym wydarzeniem objął dr Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice. Rozpoczęliśmy wtedy też obchody 110-lecia wybuchu powstań śląskich jako placówka, w której stacjonował oddział powstańczy, a sala gimnastyczna służyła jako szpital polowy.

Nasza szkoła to miejsce, które łączy w sobie tradycję i nowoczesność, naukę i zabawę, zdrową dyscyplinę i rodzinną atmosferę.

Na przestrzeni lat szkoła zmieniała swoje oblicze i strukturę. Jedno pozostało natomiast niezmienne – Szkoła Podstawowa nr 22 stanowi ważną i nieodzowną część Załęża. Nigdy nie była jedynie miejscem czy instytucją, ale zawsze częścią społeczności załęskiej, stworzoną przez uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli, którzy oddali szkole swoje umiejętności, entuzjazm i serce. To właśnie dzięki ich zaangażowaniu udało się stworzyć naszą szkołę taką, jak widzimy ją dzisiaj – przyjazną, bezpieczną i otwartą na nowe wyzwania.

Nasza misja – wszechstronny rozwój wrażliwych i dbających o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego niech nam towarzyszy jeszcze przez wiele lat. Stuletnia tradycja do czegoś zobowiązuje. Chcemy, aby w przyszłości nasza szkoła znów stała się przodującą placówką w mieście, by nasi uczniowie wyrastali na odpowiedzialnych za swe czyny, ambitnych młodych ludzi, by za sto lat w tym samym miejscu świętowano jubileusz 200-lecia szkoły i by wspominano dobrze tych, którzy w niej dziś pracują.

Kierownicy i dyrektorzy szkoły:
 1. Alojzy Kneifel – pierwszy kierownik szkoły
 2. Konrad Baron 1922-1924
 3. Renowicz 1925-1926
 4. Blicharz 1926-1950
 5. Maria Sztuka-Moskwa 1949-1952
 6. Władysława Ostrowska 1952 -1955
 7. Janina Kałużna 1956-1959
 8. Daniel Janiszewski 1959-1962
 9. Leopold Ptaszyński 1962-1969
 10. Tadeusz Koćwin 1969 -1977
 11. Danuta Friedel 1977-1986
 12. Barbara Gruszka 1986-2001
 13. Halina Wiencek-Kipka 2001-2011
 14. Danuta Krawczyk od 2011