Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna dzieci jest niezwykle ważna w uświadomieniu potrzeby i konieczności ochrony środowiska. Uwrażliwiając je od samego początku ich edukacji na potrzeby środowiska, bogacenie ich wiedzy o zależnościach zachodzących, wskazywanie piękna i różnorodności przyrody ma uzmysłowić małym obywatelom jak wiele zależy od człowieka, od nich samych. Świat ludzi to przede wszystkim ich środowisko przyrodnicze.

Cel ogólny edukacji ekologicznej
 • wzrost świadomości ekologicznej uczniów oraz rozwijanie aktywnych postaw wobec przyrody i jej ochrony.
Cele szczegółowe
 • uwrażliwianie na piękno przyrody poprzez bezpośredni z nią kontakt,
 • poznawanie wybranych gatunków roślin i zwierząt występujących w Polsce
 • rozwijanie zainteresowań środowiskiem naturalnym
 • wyrabianie nawyków przestrzegania zasad ochrony środowiska naturalnego i oszczędnego gospodarowania zasobami przyrody,
 • ukazywanie pozytywnych i negatywnych zmian zachodzących w przyrodzie w wyniku ingerencji człowieka,
 • poznawanie form ochrony przyrod
 • wdrażanie do czynnej ochrony środowiska i przyrody,
 • uświadamianie faktu, że jesteśmy cząstką przyrody, aby żyć musimy nauczyć się
 • współdziałać z wszystkimi jej elementami,
 • dostarczenie wiedzy na temat podstawowych pojęć ekologicznych oraz struktur i zależności występujących w środowisku przyrodniczym,
 • wykształcenie umiejętności dotyczących uczenia się mądrego korzystania z zasobów natury,
 • wyrabianie nawyków porządkowania, segregowania odpadów, oszczędnego korzystania z materiałów i surowców
Klasy starsze wykonały projekt edukacyjny na temat elektrośmieci.
 • kształcenie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych,
 • umiejętne słuchanie i wyciąganie wniosków,
 • wzbogacanie zasobu słownictwa ucznia o nowe pojęcia,
 • rozwijanie umiejętności korzystania ze środków multimedialnych.